Čo robiť ak Vás predvolajú svedčiť ?

Autor: Gabriel Závodský | 7.9.2011 o 18:58 | Karma článku: 11,10 | Prečítané:  15262x

V živote každého z nás sa občas vyskytne situácia, ktorá pre nás nie je najpohodlnejšia, na ktorú sa nevieme vopred dostatočne pripraviť a preto je vhodné aspoň v hrubých rysoch vedieť, čo nás čaká. Takouto životnou situáciou je určite predvolanie orgánom činným v trestnom konaní svedčiť o okolnostiach, ktoré sú nám známe o spáchanom trestnom čine. V každom prípade, ak ste boli predvolaný vypovedať pred vyšetrovateľa odporúčam Vám obrátiť sa advokáta a zúčastniť sa výpovede v sprievode advokáta.

Dôvod prečo sa zúčastňovať výpovede ako svedok v sprievode advokáta je prozaický. Aj vyšetrovatelia sú len ľudia – ľudia s rôznymi povahami. Je to ako v bežnom živote. Občas natrafíte na slušného človeka, s ktorým sa porozprávate, odpoviete na položené otázky a rozlúčite sa. Žiaľ, môže sa stať, že natrafíte na niekoho, kto na Vás bude „tlačiť“, prípadne Vás usmerňovať vo Vašich odpovediach. Nezabúdajme, že vyšetrovateľ vykonáva svoju prácu a vie, ako ju vykonávať a možno aj nechtiac poviete niečo čo by mohlo privodiť trestné stíhanie Vám alebo Vám blízkej osobe. Možnosť advokáta zúčastniť sa výpovede klienta (ako svedka) neupravuje žiadne ustanovenie Trestného poriadku. Svedok má právo ako každý občan v zmysle Ústavy SR na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania a preto má aj pravo radiť sa o výkone tohto práva so svojim advokátom. Túto skutočnosť potvrdil aj Ústavný súd SR (I. ÚS 248/07). Advokát však nemôže zasahovať do výpovede, okrem prípadu ak by odpoveď na otázku mohla svedkovi privodiť trestné stíhanie. V praxi to môže vyzerať napríklad tak, že po ukončení výsluchu a čítaní zápisnice sa svedok poradí so svojim advokátom, ktorú časť výpovede nezahrnúť (resp. vymazať).

Ako prebieha výsluch svedka ?

Na úvod je potrebné si povedať, že pri výpovedi platí tvz. všeobecná povinnosť svedčiť[1]. Táto povinnosť znamená, že každý je povinný dostaviť sa na predvolanie pred orgán činný v trestnom konaní a vypovedať o tom, čo mu je známe o spáchanom trestnom čine, resp. o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie. V prípade, ak sa bez dostatočného ospravedlnenia (napr. choroba, plánovaná dovolenka, pracovná cesta) svedok nedostaví, môže byť predvedený políciou. V konaní pred súdom dokonca môže byť svedkovi obmedzená osobná sloboda a to najviac na 72 hodín.

Ďalšími sankciami za neposlúchnutie príkazu alebo výzvy je poriadková pokuta, ktorá môže byť vyrubená až do výšky 1650,-€, prípadne ak bol svedok o úkone riadne upovedomený alebo na úkon predvolaný, bezdôvodnou neúčasťou spôsobí, že úkon sa nemohol vykonať alebo hlavné pojednávanie, verejné zasadanie sa muselo odročiť, je povinný uhradiť náklady spojené s opakovaním úkonu alebo s novým hlavným pojednávaním, verejným zasadnutím, ako aj náklady, ktoré vznikli osobe, ktorá sa na úkone zúčastnila.

Predvolanie svedka sa uskutočňuje spravidla písomne, vo výnimočných prípadoch aj telefonicky. V praxi sa stáva, že Vám vyšetrovateľ zavolá, oznámi Vám, že Vás považuje za potrebné vypočuť a dohodne si s Vami dátum a čas vykonania úkonu – výsluchu.

Po dostavení sa pred vyšetrovateľa, vyšetrovateľ overí totožnosť svedka a zapíše jeho údaje (vyžiada si aj telefonický kontakt) do Zápisnice o výsluchu svedka, zistí jeho pomer k obvinenému, k veci a ku stranám. Následne poučí svedka v akej veci bude vypočutý a oboznámi ho pre aký trestný čin sa vedie trestné konanie ako aj o jeho právach ako aj o následkoch krivého obvinenia a krivej výpovede a krivej prísahy (Vyšetrovateľ väčšinou nečíta skutkové podstaty týchto trestných činov, ale môžete požiadať, aby Vás s nimi oboznámil.)

Po zistení totožnosti svedka a poučení svedka vyšetrovateľ pristúpi k výsluchu svedka. Samotný výsluch pozostáva z dvoch časti. V prvej časti sa svedkovi poskytne priestor, aby sám, svojimi vlastnými slovami opísal, čo mu je známe o vyšetrovanom skutku a prípadne, aby opísal ako skutok prebiehal, ak mal možnosť jeho priebeh sledovať vlastnými zmyslami a odkiaľ sa dozvedel ním uvádzané skutočnosti. Svedka možno vypočúvať len do miery nevyhnutnej pre trestné konanie. Môžu sa mu klásť otázky na doplnenie výpovede alebo na objasnenie neúplností, nejasností alebo rozporov. Pri výsluchu platí, že je zakázané svedkovi klásť sugestívne otázky (otázky navádzajúce ako odpovedať) a kapciózne (klamlivé, viacvýznamové otázky).  Otázky samozrejme nesmú neodôvodnene zasahovať do súkromia vypočúvaného s výnimkou zisťovania pohnútky obvineného. Výpoveď svedka sa do zápisnice spravidla zapisuje pokiaľ možno doslovne podľa diktátu svedka. V druhej časti výpovede kladie svedkovi vyšetrovateľ a po ňom advokát obvineného alebo zúčastnených strán.

Po ukončení výsluchu vyšetrovateľ prečíta svedkovi zápisnicu, prípadne mu ju dá prečítať. Ak má svedok námietky, alebo chce vykonať opravu v zápisnici jeho návrhy a námietky sa prejednajú a zahrnú do zápisnice. Po prečítaní zápisnice svedok podpíše každú stranu zápisnice.

Aké má svedok práva ?

Najvýznamnejším právom svedka je odoprieť výpoveď. Toto právo má príbuzný obvineného v priamom rade, jeho súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel a druh. Ak je obvinených viac a svedok je v uvedenom pomere len k niektorému z nich, má právo odoprieť výpoveď ohľadne iných obvinených len vtedy, keď nemožno oddeliť výpoveď, ktorá sa ich týka, od výpovede týkajúcej sa obvineného, s ktorým je svedok v tomto pomere.

Svedok je tiež oprávnený odoprieť vypovedať, ak by výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi, alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako vlastnú ujmu. Otázne je posudzovanie cudzej ujmy ako vlastnej. Tu sa prikláňam k názoru, že  by malo isť o osobu, ktorej trestné stíhanie by spôsobilo ujmu samotnému svedkovi. Môže ísť napríklad o osobu, ktorá je závislá na osobe obvineného ako poskytovateľovi živobytia. Výpoveď môžu odoprieť tiež osoby viazané spovedným tajomstvom.

Svedok má samozrejme právo na tlmočníka a má tiež právo, aby počas výsluchu nahliadol do svojich poznámok. Túto možnosť je vhodné využiť v prípade, ak to svedkovi má pomôcť vypovedať súvisle. Prípadne, aby si predišiel prípadnému trestného stíhaniu voči svojej osobe.

Svedok má právo aj na tvz. svedočné t.j. na náhradu nevyhnutných výdavkov a ušlej mzdy za prácu alebo iného preukázateľného ušlého príjmu. Nevyhnutnými nákladmi sa rozumejú náklady na dopravu, prípadne aj ubytovanie a pod. Nárok na svedočné si treba uplatniť u orgánu, ktorý výsluch vykonal a to najneskôr do troch dní. Dôležité je upozorniť, že výšku svedočného určí ten, kto svedka predvolal alebo predseda senátu.  Napríklad ako cestovné sa vo väčšine prípadov prepláca cena cestovného lístka, náklady na pohonné hmoty sa zriedka preplácajú.

V prípade, ak je dôvodná obava, že svedok alebo jemu blízka osoba sú pre uvedenie bydliska svedka ohrození, môže sa svedkovi povoliť, aby namiesto bydliska uviedol pracovisko alebo inú adresu, na ktorú sa mu môže doručiť predvolanie.

Svedok, ktorý sa pre svoj vek, chorobu, telesnú alebo duševnú poruchu, alebo z iných vážnych dôvodov nemôže dostaviť na výsluch, môže byť vypočutý pomocou technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu.

Významným právom, v praxi možno nie tak často využívaným je právo svedka požiadať prokurátora alebo súd, aby bol informovaný o tom, že obvinený bol prepustený z väzby alebo z nej ušiel alebo ak odsúdený bol prepustený z výkonu trestu odňatia slobody alebo z neho ušiel. Informovať svedka o uvedených skutočnostiach majú orgány činné v trestnom konaní a súd aj z úradnej povinnosti, ak zistia že s pobytom obvineného na slobode hrozí svedkovi nebezpečenstvo, ak sa tohto práva predtým výslovne nevzdal.

Koho nemožno vypočuť ako svedka ?

Ako svedok nemôže vypovedať o okolnostiach, ktoré tvoria utajovanú skutočnosť alebo keby svedok svojou výpoveďou porušil zákonom alebo medzinárodnou zmluvou uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti. Tento zákaz však neplatí absolútne, totiž orgán, ktorý zaviazal svedka mlčanlivosťou ho môže od tejto mlčanlivosti oslobodiť. Oslobodenie možno odoprieť len v prípade, ak by bola ohrozená obrana alebo bezpečnosť štátu alebo hrozila iná rovnako vážna škoda, pričom vždy treba uviesť dôvody odopretia oslobodenia.

Povinnosti svedka

Svedok okrem základnej povinnosti dostaviť sa pred orgán činný v trestnom konaní a súd a vypovedať, je povinný zúčastniť sa aj na iných úkonoch trestného konania ako je napr. konfrontácia, rekognícia a pod. Okrem tejto základnej povinnosti je svedok povinný podrobiť sa skúške rukopisu a identifikácii hlasu.[1] Jaroslav Ivor a kol. Trestné právo procesné Iura edtion, 2011

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Autorská strana Michala Havrana

Ženské telo nepatrí fašistom (píše Michal Havran)

Nie je nič absurdnejšie, ako keď fašisti hovoria o ochrane života a rodiny.

DOMOV

Sulík: Je čistá ilúzia myslieť si, že nová vláda sa dá vyrokovať

Ficova hviezda padá, tvrdí šéf SaS Richard Sulík.

ŠPORT

Dúbravkova cena rapídne stúpla. Môže skončiť v Liverpoole?

Slovenský brankár splnil všetky očakávania vysoko nad plán.


Už ste čítali?